หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร

บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
 
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player