หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA  
 

อบต.โคกหม้อ แจ้งประชาสัมพันํธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ (สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภายในองค์กรที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/jrmqac (บุคคลภายนอก) และ  https://itas.nacc.go.th/go/iit/jrmqac (บุคลากรภายในองค์กร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถเข้าระบบผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 09.04 น. โดย คุณ ปวัฒน์ เสวกพยักฆ์

ผู้เข้าชม 367 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123