หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกหม้อ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอัมพร จิตเนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่องการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 พร้อมรื้อถอน โดยวิธีทอดตลาด  
 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 พร้อมรื้อถอน โดยวิธีทอดตลาด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
     ข้อ 1. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา กรณีบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย
     ข้อ 2. วิธีขาย ดำเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลราคาแบบเสนอราคารวม
     ข้อ 3. ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต้นที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินไว้ คือ  ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
     ข้อ 4. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะตัดสินรับราคาของผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้ และเมื่อรับตกลงราคาของผู้ใดแล้ว ผู้ประมูลต้องปฏิบัติดังนี้
          4.1 จะต้องนำเงินมัดจำร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลให้ชำระกับเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ภายในวันที่ประมูลได้ในเวลาราชการ
          4.2 ผู้ประมูลราคาสูงสุดจะต้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันประมูลได้ ในวันและเวลาราชการ  หากไม่นำเงินไปชำระภายในกำหนดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จะริบเงินมัดจำร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
     ข้อ 5. ผู้ประมูลสูงสุดจะต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 ที่ประมูลได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ชำระเงินเรียบร้อยครบถ้วน ตามข้อ 4.2 และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย สูญหาย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ประมูลทั้งสิ้น
     ข้อ 6. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะตกลงราคา หรือยกเลิกการประมูลราคา เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
     ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งปลูกสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 และหากประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ให้แสดงความจำนงและลงลายมือชื่อพร้อมหลักฐานตามรายละเอียด ข้อ 1. ต่อประธานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. และจะดำเนินการเปิดการประมูลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056986123 ต่อ 17
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ   ณ  วันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 11.35 น. โดย งานพัสดุ

ผู้เข้าชม 393 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123