หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี  
 

------------------------------------------------------------------------------
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กำหนดชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ
3) สำเนาโฉนดที่ดิน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
------------------------------------------------------------------------------
ภาษีป้าย
กำหนดชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ป้ายรูปภาพ พร้อมขนาดป้าย
4) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
------------------------------------------------------------------------------
ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาโฉนดที่ดิน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
------------------------------------------------------------------------------

***หากพ้นกำหนดการชำระภาษีดังกล่าว ต้องเสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.โคกหม้อ โทร. 056986123 ต่อ 17

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 14.13 น. โดย งานพัสดุ

ผู้เข้าชม 156 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244